arrow-left

Back

General conditions for job seekers

Lugera

Lugera Talent Solutions d.o.o. za zapošljavanje sa sjedištem u Zagrebu, Tuškanova 37, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080492874, OIB: 31110908306, obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi kl.: Dozvola: UP/I-102-02/20-03/13

Naručitelj posredovanja

Naručitelj posredovanja je poslovni klijent s kojim Lugera sklapa ugovor o posredovanju.

Tražitelji zaposlenja

Tražitelj zaposlenja je svaka fizička osoba koja je iskazala interes za sudjelovanje u postupcima posredovanja pri zapošljavanju.

Lugera usluge

Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir tražitelja zaposlenja čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama naručitelja posredovanja. Lugera provodi postupke traženja, predselekcije i selekcije potencijalnih kandidata te druge postupke sukladno ugovoru s naručiteljem posredovanja. Posredovanje prestaje: istekom ili prekidom ugovorene suradnje Lugere s naručiteljem posredovanja, odustajanjem naručitelja posredovanja ili tražitelja zaposlenja od posredovanja ili ako tražitelj zaposlenja sklopi ugovor o radu ili ostvari drugi oblik poslovne suradnje sa bilo kojom osobom ili ostvari oblik samozapošljavanja ili vlastitu poslovnu aktivnost.

Postupak traženja kandidata

U postupku traženja kandidata mogu biti primijenjene različite metode koje uzimaju u obzir zahtjeve i uvjete određenog posla, potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti osoba za koje se posreduje i njihove osobne uvjete te se primjenjuju različita sredstva pretraživanja raspoloživih potencijalnih kandidata (mailing liste, web baze, direktan pristup, ciljno oglašavanje i drugo). Profesionalni odabir može obuhvatiti i upućivanje tražitelja zaposlenja na ispitivanje njihovih psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja.

Nepristranost u odnosu tražitelja zaposlenja i naručitelja posredovanja

Lugera djeluje nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i naručitelja posredovanja. Naručitelj posredovanja samostalno donosi odluku o odabiru kandidata s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu ili drugi oblik suradnje te hoće li sklopiti takav ugovor ili ne.

Sudjelovanje u postupcima

Sudjelovanjem u postupcima Lugere tražitelj zaposlenja ne stječe pravo na zapošljavanje niti prednost pred drugim tražiteljima zaposlenja.

Lugera ne sudjeluje u sklapanju ugovora o radu ili drugog oblika poslovne suradnje kandidata i naručitelja posredovanja.

Lugera ne preuzima nikakve obveze prema tražitelju zaposlenja u slučaju odustajanja naručitelja posredovanja od postupka.

Naplata za usluge i troškovi

Lugera naplaćuje svoje usluge od naručitelja posredovanja.

Lugera ne naplaćuje svoje usluge od tražitelja zaposlenja niti od njega može primati nagradu za obavljeno posredovanje.

Tražitelj zaposlenja samostalno snosi svoje troškove sudjelovanja u postupcima Lugere kao što su: putni troškovi, dolazak na intervjue i razgovore, mogući gubitak radne dnevnice i drugo.

Prikupljanje, evidencija, obrada i dostava osobnih podatka

Lugera tijekom postupaka prikuplja osobne i druge podatke na temelju svojih Pravila o privatnosti koja su javno dostupna ili pristanka tražitelja zaposlenja te o njima vodi evidenciju, obrađuje ih i razmjenjuje s osobama ovlaštenim na temelju propisa ili ugovora te objavljuje na odgovarajućim mrežnim portalima i oglasnim prostorima u skladu važećem Zakonu o tržištu rada i odgovarajućem pravilniku ministarstva nadležnog za rad kao i drugim propisima u opsegu i u svrhu provođenja postupaka te ispunjenja zakonskih obveza. Smatra se da je tražitelj zaposlenja dao pristanak na obradu osobnih podataka stavljanjem na raspolaganje podatka Lugeri.

Osobni podaci koji se prikupljaju uključuju posebno: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, OIB, MBG, broj osobne iskaznice, stručnu spremu, visinu osobnog dohotka, radno iskustvo, ocjene rada, preporuke, osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u području rada, podatke za obračun prireza, poreza na dohodak i određivanje osobnih odbitaka i javnih davanja s osnove zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima, zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti, o ugovornoj zabrani utakmice s prethodnim poslodavcem, iskorištenom godišnjem odmoru kod prethodnog poslodavca, podatke vezane za zaštitu majčinstva.

Tražitelj zaposlenja ima pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka putem elektroničke pošte: osobnipodaci@lugera.hr. Na zahtjev tražitelja zaposlenja Lugera će iz evidencije izbrisati podatke koji se odnose na podnositelja zahtjeva.

Dokumentaciju o posredovanju Lugera može dati na uvid samo naručitelju posredovanja, a tražitelju zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.

Uskrata osobnog podatka, davanje netočnih osobnih podataka ili prešućivanje osobnih podataka može imati za posljedicu onemogućavanje pristupa određenim pogodnostima za tražitelja zaposlenja ili mogućnostima predviđenim i vezanim uz tražene podatke.

Komunikacija s tražiteljima zaposlenja

Lugera komunicira s tražiteljima zaposlenja putem pošte, elektroničkim putem te putem raspoloživih telekomunikacijskih sredstava.

Lugera obavještava o postupku one tražitelje zaposlenja koje je naručitelj posredovanja nakon provedenih postupaka odabrao kao kandidate.

Objava općih uvjeta

Opći uvjeti za tražitelje zaposlenja objavljuju se na mrežnoj stanici www.lugera.hr